اقلیم شناسان ایران

▬ چاپ کتاب"مقدمه ای بر اقلیم آسایش حرارتی و شاخص های آن"
▬ کتاب آموزش کاربردی سامانه نمایش و تحلیل شبکه در هوا و اقلیم
▬ تحلیل فضایی و پردازش داده های رقومی در مخاطرات محیطی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.
▬ کتاب آب و هوای سینوپتیک ایران
▬ چاپ و انتشار کتاب آموزش کاربردی ENVI
▬ "کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک"
▬ لغو موقت سخنرانی (تحلیل فضایی و پردازش داده های رقومی در مخاطرات محیطی)
▬ سخنرانی علمی به همراه معرفی نرم افزارهای تحلیل فضایی(آمارفضایی)
▬ کارگاه آموزشی
▬ راه اندازی کانال طرح ملی تغییرات آب و هوا در تلگرام