اقلیم شناسان ایران

▬ معرفی کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم