اقلیم شناسان ایران

▬ کتاب آب و هوای سینوپتیک ایران
▬ چاپ و انتشار کتاب آموزش کاربردی ENVI
▬ "کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک"
▬ لغو موقت سخنرانی (تحلیل فضایی و پردازش داده های رقومی در مخاطرات محیطی)
▬ سخنرانی علمی به همراه معرفی نرم افزارهای تحلیل فضایی(آمارفضایی)
▬ کارگاه آموزشی
▬ راه اندازی کانال طرح ملی تغییرات آب و هوا در تلگرام
▬ انتشار کتاب مدل های آب و هواشناسی
▬ معرفی کتاب شبیه سازی اقلیمی
▬ ماه نامه پیش بیتی بلند مدت شماره 98