اقلیم شناسان ایران

▬ کتاب پردازش تصاویر ماهواره ایی با MATLAB
▬ کارگاه(رایگان): چگونه یک پژوهشگر موفق شوید
▬ عنوان کارگاه(رایگان): پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP
▬ مبانی آسیپ پذیری خشکسالی-سعید جوی زاده-عادل سلیمانی و سارا کاویانی
▬ چاپ کتاب"مقدمه ای بر اقلیم آسایش حرارتی و شاخص های آن"
▬ کتاب آموزش کاربردی سامانه نمایش و تحلیل شبکه در هوا و اقلیم
▬ تحلیل فضایی و پردازش داده های رقومی در مخاطرات محیطی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.
▬ کتاب آب و هوای سینوپتیک ایران
▬ چاپ و انتشار کتاب آموزش کاربردی ENVI
▬ "کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک"